දහම්පාසල් දින සැමරුම් උත්සවය

දහම් පාසල් දින සැමරුම් උත්සවය මෙවර කසාගල රජමහ විහාරස්ථානයේදී පැවැත්විණි.

Department of Buddhist Affairs

සැමට දළදා සමිදු පිහිටයි

Ministry of Buddhasasana, Religious and Cultural Affairs

බෞද්ධ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව

Ministry of Buddhasasana, Religious and Cultural Affairs

බුද්ධ ශාසන, ආගමික සහ සංස්කෘතික අමාත්‍යංශය

latest events

latest news

Dhamma School Grade Examination Sunday, April 04
Dhamma School Grade Examination Sunday, April 04

Since the commencement of schools in the Western Province is scheduled for March 15, 2021, arrangements have been made to start Dhamma Schools in that province on the following Sunday. Due to this reason it is difficult to organize the Dhamma School Grade Examination and the examination which was used on the previous day 2021.03.21 will not be held on that day.

The Dhamma School Grade Examination will be held on 04.04.2021 as per the instructions provided by the Kovid 19 Epidemiology and Health Divisions and arrangements have been made to use it as all Dhamma School Examination Centers in the island.

Exam Schedule

2021.4.4 Grade 6 p.m. 08.30 am 09.30 (1 hour )

Grade 7 p.m. 09.45 am 10.45 am (1 hour )

Grade 8 p.m. 11.00 am 12.30 (1 hour 30 minutes)

Grade 9 p.m. 01.00 pm 02.30 (1 hour 30 minutes)

Grade 10 p.m. 08.30 am 10.30 am  (2 hour )

Silmatha is a new training institute for education
Silmatha is a new training institute for education

Renovated Anuradhapura Arippuwa New Sangamitta Silmatha Training Institute based on the objective of developing the Tripitaka Dharma knowledge of the Venerable Silmanis who are engaged in the work of guiding the society in the right direction. The day was offered to the Sasana at an auspicious time at 11.30 am.

 

The Faculty of Education provides the opportunity for the monks to study the Tripitaka and its supervision, guidance and lectures are given by the lecturers of the Bhikku University, Anuradhapura. Activated as a residential course, it is open on weekdays from 1 p.m. It will be held from 8.00 am to 4.00 pm and only a maximum of 30 monks will be selected for each course.

Residential and all facilities are provided by the Department of Buddhist Affairs. This course aims to develop the knowledge of the Tripitaka of the Venerable Silmanis, to propagate the Dhamma using the learned Tripitaka Dhamma facts, to socialize the correct Tripitaka and to dispel misconceptions regarding the Tripitaka. Information on the course can be obtained from the Development Division of the Department of Buddhist Affairs and the Buddhist Affairs Officers of the Divisional Secretariats.

 

 

 

explore our staff details

Our staff details

Mr.Sunanda Kariyapperuma
Commissioner General Of Buddhist Affairs
Mr. D.A.H.Piyathilaka
Additional Commissioner General of Buddhist Affairs
Mrs.H.N.Kumari
Commissioner Of Dhamma School
Mr. K. D. S. K. Kuruppu
Commissioner of Vihara and Dewalagam
Mr. G. Chandrasena
Chief Internal Auditor
Mrs.Gokarella
Chief Accountant
Mrs.K.A.D.J.Wijewardhana
Assistant Commissioner (Admin)
Mrs. P.S.W.Hevage
Legal Officer
Mr. J.D.S.N.Jayakodi
Commissioner of Development