දහම්පාසල් දින සැමරුම් උත්සවය

දහම් පාසල් දින සැමරුම් උත්සවය මෙවර කසාගල රජමහ විහාරස්ථානයේදී පැවැත්විණි.

Department of Buddhist Affairs

සැමට දළදා සමිදු පිහිටයි

Ministry of Buddhasasana, Religious and Cultural Affairs

බෞද්ධ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව

Ministry of Buddhasasana, Religious and Cultural Affairs

බුද්ධ ශාසන, ආගමික සහ සංස්කෘතික අමාත්‍යංශය
M . I. S.
Management Information System

latest events

latest news

Supreme Leader of the Sri Amarapura Maha Sangha Sabha Most Venerable Dodampahala Chandrasiri Mahanayake Thero
Supreme Leader of the Sri Amarapura Maha Sangha Sabha Most Venerable Dodampahala Chandrasiri Mahanayake Thero
Amarapura Sri Kalyaniwansa Chapter Mahanayake, Kalyaniwansa Keerthi Sri Vansisa Vanshalankara Vipassana Kammattanacharya  Most Venerable Dodampahala Chandrasiri Nayaka  Thero
The Thero was recently appointed as the new Supreme Mahanayake of the Sri Amarapura Maha Sangha Sabha. He had previously served as the Honorary Chairman of the Amarapura Maha Sangha Sabha and had rendered a great service to the Sasana development.
The Most Venerable Dodampahala Chandrasiri Mahanayake Thero has been appointed as the fourth Supreme Leader of the Sri Lanka Amarapura Maha Sangha Sabha to fill the vacancy created by the death of the Most Venerable Kotugoda Sri Dhammawasa Mahanayake Thero. Most Venerable Madihe Pannasiha, Most Venerable Davuldena Gnanissara and Most Venerable Kotugoda Sri Dhammawasa Mahanayake Theras have previously held this post.

 
Additional Commissioner General of Buddhist Affairs P.A. Mr. Sarathchandra assumes duties
Additional Commissioner General of Buddhist Affairs P.A. Mr. Sarathchandra assumes duties

 

Mr. P.A. Sarathchandra, Additional District Secretary, Nuwara Eliya assumed duties as the Additional Commissioner General of Buddhist Affairs on 01.07.2021.

Mr. Sarathchandra with 21 years of experience in Administrative Service - Deputy Director - Administration, Training, Publications (Rural Development Administration Institute - Borulla), Assistant Divisional Secretary (Wilgamuwa), Divisional Secretary (Laggala Pallegama), Assistant District Secretary / Additional District Secretary (Nuwara Eliya) He has served in many government institutions.

Assisting religious places in distress in the face of covid-19
Assisting religious places in distress in the face of covid-19

Covid-19 Symbolic distribution of aid parcels to temples and places of worship that do not have access facilities due to the epidemic situation took place on 2021.6.3 at Temple Trees under the patronage of the Hon. Prime Minister Mahinda Rajapaksa.

 The project was launched on the instructions of the Hon. Prime Minister in his capacity as the Minister of Buddha Sasana Religious and Cultural Affairs.


 Through this program, dry food parcels will be distributed to all religious places including temples, Silmatha monasteries and other places of worship with the assistance of the CWE.
 Under this, the distribution of aid parcels representing all religions took place symbolically today.  Accordingly, Ven.  Parcels were distributed to Rev. Somasundara.

 The Royal Panditha Venerable Agraharare Kassapa Nayaka Thero and the Chief Incumbent of the Hunupitiya Gangarama Vihara Dr. Kirinde Assaji Thero were also present on the occasion.  Minister Bandula Gunawardena, Secretary to the Prime Minister Gamini Senarath, Secretary to the Ministry of Buddha Sasana Religious and Cultural Affairs Prof. Deshabandu Kapila Gunawardena, Commissioner General of Buddhist Affairs Sunanda Kariyapperuma and a number of government officials were present at the occasion.

explore our staff details

Our staff details

Mr.Sunanda Kariyapperuma
Commissioner General Of Buddhist Affairs
Mr. K. D. S. K. Kuruppu
Commissioner of Vihara and Dewalagam
Mr. G. Chandrasena
Chief Internal Auditor
Mrs.K.A.D.J.Wijewardhana
Assistant Commissioner (Admin)
Mrs. P.S.W.Hevage
Legal Officer
Mr. J.D.S.N.Jayakodi
Commissioner of Development