දහම්පාසල් දින සැමරුම් උත්සවය

දහම් පාසල් දින සැමරුම් උත්සවය මෙවර කසාගල රජමහ විහාරස්ථානයේදී පැවැත්විණි.

Department of Buddhist Affairs

සැමට දළදා සමිදු පිහිටයි

Ministry of Buddhasasana, Religious and Cultural Affairs

බෞද්ධ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව

Ministry of Buddhasasana, Religious and Cultural Affairs

බුද්ධ ශාසන, ආගමික සහ සංස්කෘතික අමාත්‍යංශය
M . I. S.
Management Information System

latest events

latest news

Conducting Katina Chiwara Pooja in temples all over the island
Conducting Katina Chiwara Pooja in temples all over the island

According to the instructions issued by the Ministry of Health regarding the Katina Chiwara Pooja to be held in temples island wide during the current Covid epidemic.

The procession carrying the Katina Chiwara, the Katina Chiwara Pooja and the Katinanisansa Dhamma Discourse will be held with the participation of a maximum of 50 devotees.

For the protection of the venerable Maha Sangha and the devotees, I request the Sasana to organize the Noble Katina Chiwara Pooja following all health guidelines.

Sunanda Kariyapperuma

Commissioner General of Buddhist Affairs

Mr.k.p. Siribaddana has been appointed as the Additional Commissioner General of Buddhist Affairs.
Mr.k.p. Siribaddana has been appointed as the Additional Commissioner General of Buddhist Affairs.

Served as Deputy Chief Secretary, North Central Province K.P Siribaddana assumed duties as the Additional Commissioner General of Buddhist Affairs 20.10.2021.

Additional Commissioner General of Buddhist Affairs P.A. Mr. Sarathchandra assumes duties
Additional Commissioner General of Buddhist Affairs P.A. Mr. Sarathchandra assumes duties

 

Mr. P.A. Sarathchandra, Additional District Secretary, Nuwara Eliya assumed duties as the Additional Commissioner General of Buddhist Affairs on 01.07.2021.

Mr. Sarathchandra with 21 years of experience in Administrative Service - Deputy Director - Administration, Training, Publications (Rural Development Administration Institute - Borulla), Assistant Divisional Secretary (Wilgamuwa), Divisional Secretary (Laggala Pallegama), Assistant District Secretary / Additional District Secretary (Nuwara Eliya) He has served in many government institutions.

explore our staff details

Our staff details

Mr.Sunanda Kariyapperuma
Commissioner General Of Buddhist Affairs
Mr. K. D. S. K. Kuruppu
Commissioner of Vihara and Dewalagam
Mr. G. Chandrasena
Chief Internal Auditor
Mrs.K.A.D.J.Wijewardhana
Assistant Commissioner (Admin)
Mrs. P.S.W.Hevage
Legal Officer
Mr. J.D.S.N.Jayakodi
Commissioner of Development