අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

25
මාර්2019
ගර්භනී මව්වරුන් සඳහා පවත්වන ලද රසවින්දන වැඩසටහන

ගර්භනී මව්වරුන් සඳහා පවත්වන ලද රසවින්දන වැඩසටහන

2018.03.18 දින අලව්ව සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලයේදී...

14
මාර්2019
අලව්ව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලීය සමාජ සේවා අංශය

අලව්ව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලීය සමාජ සේවා අංශය

අලව්ව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලීය සමාජ සේවා අංශය...

25
පෙබ2019
ප්‍රාදේශීය යෞවන සමාජ සම්මේලනය - අලව්ව

ප්‍රාදේශීය යෞවන සමාජ සම්මේලනය - අලව්ව

ප්‍රාදේශීය යෞවන සමාජ සම්මේලනය - අලව්ව ප්‍රාදේශීය...

25
පෙබ2019
ප්‍රාදේශීය යෞවන ක්‍රිඩා උළෙල 2019

ප්‍රාදේශීය යෞවන ක්‍රිඩා උළෙල 2019

ප්‍රාදේශීය යෞවන ක්‍රිඩා උළෙල - 2019 ප්‍රාදේශීය...

Scroll To Top