කාර්යාලීය දුරකථන අංකය

  +94 812 300 504

නම තනතුර දුරකතන අංකය ෆැක්ස් අංකය
ජී.කේ.ජී.ඒ.ආර්.පී.කේ. නන්දන මහතා ප්‍රාදේශීය ලේකම් +94 812 300 504 [Ext : 11] +94 812 300 504
ඊ.එම්. චන්ද්‍රකාන්ති ඒකනායක මහත්මිය සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් +94 812 300 504 [Ext : 12]  
     
ජේ.එම්.එස්.කේ. ජයසේකර මහතා ගණකාධිකාරී  +94 812 300 504 [Ext : 13]  
ඩි.එම්.සී. දිසානායක මහතා සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) +94 812 300 504 [Ext : 14]
 ඉන්ද්‍රානි ද අල්විස් මහත්මිය පරිපාලන නිලධාරී (වැ.බ) +94 812 300 504 [Ext : 15]  
පී.ආර්. රන්කොත් මහත්මිය පරිපාලන නිලධාරී (ග්‍රාම නිලධාරී) +94 812 300 504 [Ext : 17]  
එස්.කේ. දසනායක මහත්මිය අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර් +94 812 300 504 [Ext : 22]  
     

News & Events

05
සැප්2019

ප්‍රභාසර අකුරණ ප්‍රාදේශීය සාහිත්‍ය කලා මංගල්‍යය - 2019

  ස්මාර්ට් ශ්‍රී ලංකා වැඩසටහන - 2019...

Scroll To Top