අනු අංකය සපයනු ලබන සේවාව ඉදිරිපත් කල යුතු ප්‍රධාන ලියවිල්ල සේවාව සැපයීම සඳහා ගතවන උපරිම කාලය වගකිවයුතු ප්‍රධාන නිලධාරියා
01 පදිංචි සහතිකයක් නිකුත් කිරීම ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය විනාඩි 03කි සහතික කරන නිලධාරියා/පරිපාලන නිලධාරී/සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්
02 තක්සේරු වාර්තාවක් නිකුත් කිරීම සම්පූර්ණ කරන ලද සහතිකපත පැය ½ කි ප්‍රාදේශීය ලේකම්
03 ආදායම් සහතික නිකුත් කිරීම ප්‍රාදේශීය ලේකම් විසින් සහතික කරන ලද අයදුම්පත පැය ½ කි සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්/ ප්‍රාදේශීය ලේකම්
04 උප්පැන්න / මරණ / විවාහ සහතික නිකුත් කිරීම Formless process විනාඩි 05කි අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර්
05 Approval to release of compulsory savings Respective application form විනාඩි 05කි ප්‍රාදේශීය ලේකම්/සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්
06 වියළි සලාක කාඩ්පත් නිකුත් කිරීම Relevant application විනාඩි 10කි සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්
07 Issuing of Income certificate Application with the documents පැය 01කි ගණකාධිකාරි
08 Issuing of assessment certificate Assets deed with recommendation from GN පැය ½ කි ප්‍රාදේශීය ලේකම්
09 Issuing of land license after approval Approved Application දින 01කි ප්‍රාදේශීය ලේකම්
10 Recommendation of miscellaneous  subsidies Prescribe from with recommendation from social services officer සති 01 කි ප්‍රාදේශීය ලේකම්/සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්
11 Approval of public donations Prescribe from with recommendation from social services officer දින 04කි ප්‍රාදේශීය ලේකම්/සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්
12 Payments of samurdhi grants Application with written supporting documents දින 03කි ප්‍රාදේශීය ලේකම්/සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්
13 Subsidies paid by Social Development Fund Application with recommendation දින 01කි ප්‍රාදේශීය ලේකම්
14 Provision of solutions for electricity objections Electricity objections summons letter සති 01 කි ප්‍රාදේශීය ලේකම්/සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්
15 Approval of loans mortgages on land title deed Land title deed දින 01කි ප්‍රාදේශීය ලේකම්
16 Recommending Electricity Application Recommended application with deed පැය ½ කි පරිපාලන නිලධාරි/සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්
17 Issuing of license to transport animals Application approved by veterinary surgeon පැය ½ කි සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්
18 Issuing of timber permit Recommended Application දින 02කි ප්‍රාදේශීය ලේකම්
19 Issuing of senior citizenship Identity Card Birth Certificate or Identity card දින 01කි සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්
20 Transferring of ownership of gift of land Deed of land and application සති 01 කි ප්‍රාදේශීය ලේකම්
21 Naming of succession  for gifted land Common 155 application with recommendation සති 01 කි ප්‍රාදේශීය ලේකම්
22 කල් ගිය උපතක් ලියාපදිංචි කිරීම Application together with documentary evidence සති 04 කි අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර්
23 ආපදා ණය ලබාදීම ග්‍රාම නිලධාරී විසින් නිර්දේශ කරන ලද අයදුම්පත්‍රය සති 02 කි සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්
24 දැව ප්‍රවාහන බලපත්‍රයක් නිකුත් කිරීම අයදුම්පත සති 04 කි ප්‍රාදේශීය ලේකම්
25 බලපත්‍ර ලත් ඉඩමක පසු පැවරුම නම් කිරීම බලපත්‍රය හා ග්‍රාම නිලධාරී වාර්තාව දින 01කි ප්‍රාදේශීය ලේකම්
26 මත්පැන් බලපත්‍රයක් නිකුත් කිරීම සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුවේ නිර්දේශ සහිත වාර්තාව පැය 02කි ප්‍රාදේශීය ලේකම්
27 රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ජාතික හැදුනුම්පත ඉදිරිපත් කිරීම ග්‍රාම නිලධාරී විසින් නිර්දේශ කරන ලද අයදුම්පත්‍රය දින 03කි පරිපාලන නිලධාරී/සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්

News & Events

28
අගෝ2017
DCC meeting in divisional Secretariat confrence Hall on 2018.10.23

DCC meeting in divisional Secretariat confrence Hall on 2018.10.23

The DCC meeting in divisional Secretariat confrence Hall...

28
අගෝ2017
Welcome Celebration  New Year 2019

Welcome Celebration New Year 2019

New year celebration was held in Ouffice...

Scroll To Top