2018.03.18 දින අලව්ව සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලයේදී ගර්භනී මව්වරුන් සඳහා පවත්වන ලද රසවින්දන වැඩසටහන.

 IMG_20190318_112730.jpg    IMG_20190318_112730.jpg

News & Events

25
මාර්2019
ගර්භනී මව්වරුන් සඳහා පවත්වන ලද රසවින්දන වැඩසටහන

ගර්භනී මව්වරුන් සඳහා පවත්වන ලද රසවින්දන වැඩසටහන

2018.03.18 දින අලව්ව සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලයේදී...

14
මාර්2019
අලව්ව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලීය සමාජ සේවා අංශය

අලව්ව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලීය සමාජ සේවා අංශය

අලව්ව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලීය සමාජ සේවා අංශය...

Scroll To Top