பிரதேச செயலகத்தின் ஆளனி விபரம்

பிரதேச செயலகத்தின் வேலைகள் (சுற்றிக்கை எண் 6/2006)

ஆளனி ஒப்புதல்

உண்மையான ஆளனி

வெற்றிடங்கள்

உத்தியோகத்தர்கள்

பிரதேச செயலாளர்

01

01

 

உதவி பிரதேச செயலாளர்

01

01

 

கணக்காளர்

01

01

 

பிரதிப் பணிப்பாளர்

(திட்டமிடல்)

01

02

01

நிர்வாக உத்தியோகத்தர்

01

 

01

மேலதிக மாவட்ட பதிவாளர்

01

01

 

பொது நிர்வாக உதவியாளர்

24

25

01

கிராம சேவகர்

32

29

03

மொழிபெயர்ப்பாளர்

01

 

01

சாரதி

03

02

01

அலுவலக உதவியாளர்

08

08

 

தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப அலுவலர்

01

 

01

News & Events

28
ஆக2017
DCC meeting in divisional Secretariat confrence Hall on 2018.10.23

DCC meeting in divisional Secretariat confrence Hall on 2018.10.23

The DCC meeting in divisional Secretariat confrence Hall...

28
ஆக2017
Welcome Celebration  New Year 2019

Welcome Celebration New Year 2019

New year celebration was held in Ouffice...

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top