பிரதேச செயலாளர்

liyakath ali  பெயர் திரு. J.லியாகத் அலி
கல்வித் தகைமை
 • BSc Science
 • Dip in Education
 • SLAS
பணி வரலாறு
 • SLAS CADET - SLIDA,  Ministry of Public Administration
 • Asst Divisional Secretary -DS Office -  Karaitivu
 • Divisional Secretary  -DS Office - Oddamavadi
 • Asst Divisional Secretary - DS Office - Sammanthurai
 • Commissioner  - Municipal Council - Kalmunai
 

கணக்காளர்

 rifas acct பெயர்  திரு.A.L. முஹம்மட் ரிபாஸ்
தகைமை B.com (Special) Degree
பணி வரலாறு
 • Programme assistant Ninthavur
 • Accountant -Pottuvil
 • Accountant- lahugala
 • Accountant- dehiyathakandia

உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்)

  aslam adp பெயர்  திரு.ALM அஸ்லம்
தகைமை  
பணி வரலாறு
 • Asst. Director Planning - Damana
 • Asst Director Planning-  Sainthamaruthu

நிர்வாக அதிகாரி

    பெயர்  Mr. M.V. Pinthu
தகைமை  Management Assistant-Supra
பணி வரலாறு
 •  Management  Assistant of Police Headquarters from 1975-2006.
 • Management Assistant of Department of Immigration and Emigration.
 • Administrative Officer of Colombo Divisional Secretariat from 2008 to date.

நிர்வாக அதிகாரி (கிராம சேவகர்)

    பெயர்  Mrs. K.D. Sriyakanthi
தகைமை  Grama NIladari Service-Supra-2007
பணி வரலாறு
 • Grama Niladari of Hanchapola Division of Mirigama from 0993-2005.
 • Grama Niladari of Keppetipola Division of Mirigama from 2005-2007
 • Administrative Officer Grama Niladari) Of Colombo Divisional Secretariat from 2008 to date.

News & Events

28
ஆக2017
DCC meeting in divisional Secretariat confrence Hall on 2018.10.23

DCC meeting in divisional Secretariat confrence Hall on 2018.10.23

The DCC meeting in divisional Secretariat confrence Hall...

28
ஆக2017
Welcome Celebration New Year 2019

Welcome Celebration New Year 2019

New year celebration was held in Ouffice...

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top