கிராம சேவகர் பிரிவு கிராம சேவகர்
பிரிவின் பெயர்
கிராம சேவகரின்
பெயர்
தொலைபேசி இல
நிருவாக கிராம
உத்தியோகத்தர்
  திரு. MSA. நியாஸ் 0774839866
AD/33 அட்டாளைச்சேனை-01 திரு. SHM முர்ஸஷுதீன் 0773483261
AD/31 அட்டாளைச்சேனை-02 திருமதி. AF. ரிபானா (பயிலுனர்) 0751652404
AD/30A அட்டாளைச்சேனை-03 திரு. MIM. அஸ்வர் (Acting) 0774846171
AD/30 அட்டாளைச்சேனை-04 திரு. MM. மஸ்ஹர் 0774564553
AD/30B அட்டாளைச்சேனை-05 திரு. MR. முஸாதிக் 0771222932
AD/30C அட்டாளைச்சேனை-06 திரு. MAWM. ரமீஸ் 0756775190/
0786522012 
AD/30C/1 அட்டாளைச்சேனை-07 திரு. ULM. அப்துல்லாஹ் 0776967659
AD/30C/2 அட்டாளைச்சேனை-08 திரு. MIM அஸ்வர் 0774846171
AD/33A அட்டாளைச்சேனை-09 திரு. KMM. முபீஸ் 0715795733
AD/33B அட்டாளைச்சேனை-10 திரு. T. இர்பான் (பயிலுனர்) 0770690854
AD/31A அட்டாளைச்சேனை-11 திரு. AG. ஜெஸ்மில் (பயிலுனர்) 0756120842
AD/30A/1 அட்டாளைச்சேனை-12 திரு. AA. நஜீப் 0778335966
AD/30D அட்டாளைச்சேனை-13 திரு. AL. ஜஹுபர் 0758084064/
0772858425
AD/30E அட்டாளைச்சேனை-14 திரு. UL. சம்சுதீன் 0770778437
AD/30B/1 அட்டாளைச்சேனை-15 திரு. AL. நௌசாத் 0754686060
AD/30B/2 அட்டாளைச்சேனை-16 திரு. NMM. ஜிப்ரி 0758178218 
AD/30A/3 அட்டாளைச்சேனை-17 திரு. AM. அஸ்லம் சஜா 0776956627
AD/34 பாலமுனை-01 திரு. MI. ரியாள் 0752424132
AD/34A பாலமுனை-02 திரு. ILM. முனாஸ் 0714469126/
0765769291
AD/34B பாலமுனை-03 திருமதி. M. பர்வின் 0752848366
AD/34A/1 பாலமுனை-04 திரு. MAM. ஜாபிர் 0756009004
AD/34A/2 பாலமுனை-05 திரு. MSM. இப்ராஹிம் 0776994224
AD/34B/1 பாலமுனை-06 திரு. MI. ரயாள் (Acting) 0752424132
AD/35 ஒலுவில்-01 திரு. IL. சித்தீக் 0778898064 
AD/35B ஒலுவில்-02 திரு. AL. டிலுசாட் 0772326500
AD/35C ஒலுவில்-03 திரு. ULM. ஜஸூர் 0754287116
AD/35E ஒலுவில்-04 திரு. AL. அஸ்ரப் 0754288439/
0767862451
AD/35C/1 ஒலுவில்-05 திரு. S. ஹிசாம் அகமட் (பயிலுனர்) 0757081249
AD/35C/2 ஒலுவில்-06 திரு. AL. அஸ்ரப் (Acting) 0754288439/
0767862451 
AD/35C/3 ஒலுவில்-07 திரு. MFM. நதீர் 0775503545 
AD/35A தீகவாபி-01 திரு. ER. சரத் காமினி 0773752912
AD/35D தீகவாபி-02 திரு. ER. சரத் காமினி (Acting) 0773752912

News & Events

28
ஆக2017
DCC meeting in divisional Secretariat confrence Hall on 2018.10.23

DCC meeting in divisional Secretariat confrence Hall on 2018.10.23

The DCC meeting in divisional Secretariat confrence Hall...

28
ஆக2017
Welcome Celebration  New Year 2019

Welcome Celebration New Year 2019

New year celebration was held in Ouffice...

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top