දහම්පාසල් දින සැමරුම් උත්සවය

දහම් පාසල් දින සැමරුම් උත්සවය මෙවර කසාගල රජමහ විහාරස්ථානයේදී පැවැත්විණි.

දහම් පාසල් ගුරුභවතුන්ගේ ධාරිතා සංවර්ධනය

10,000 කට අධික දහම් පාසල්වල ගුරු භවතුන්ගේ ඉගැන්වීම් ක්‍රියාවලිය නිසි ප්‍රමිතිගත කිරීම සඳහා මේ වන විට පාලි බෞද්ධ විශ්ව විද්‍යාලය හා ඒකාබද්ධව දහම් සරසවිය ක්‍රියාත්මක වේ.

දහම් සරසවිය

නවතම සිදුවීම් සහ ස්ථාන

අපගේ නවතම පුවත් සොයා ගන්න

දහම් පාසල් නැවත ආරම්භ කිරීම 2021.01.17
දහම් පාසල් නැවත ආරම්භ කිරීම 2021.01.17

කොවිඩ් 19 රෝග වසංගත තත්ත්වය හමුවේ තාවකාලිව වසා දැමූ බෞද්ධ දහම් පාසල් ( හුදකලා කළ ප්‍රදේශයන්හි පිහිටි දහම් පාසල් හැර ) රජයේ පාසල් විවෘත කරන 2021.01.11 දිනෙන් පසු එළඹෙන ඉරිදා දින එනම් 2021.01.17 දින සිට යලි ආරම්භ කෙරේ.

අපගේ කාර්ය මණ්ඩල තොරතුරු ගවේෂණය කරන්න

අපගේ කාර්ය මණ්ඩල විස්තර

සුනන්ද කාරියප්පෙරුම මහතා
බෞද්ධ කටයුතු කොමසාරිස් ජනරාල්
ඩී.ඒ.එච්.පියතිලක මහතා
බෞද්ධ කටයුතු අතිරේක කොමසාරිස් ජනරාල්
එච්.එන්.කුමාරි මහත්මිය
බෞද්ධ කටයුතු කොමසාරිස් (දහම් පාසල්)
කේ.ඩී.එස්.කේ.කුරුප්පු මහතා
නියෝජ්‍ය කොමසාරිස් (විහාර දේවාලගම්)
ජී.චන්ද්‍රසේන මහතා
ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක
ගොකරැල්ල මහත්මිය
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරි
කේ.ඒ.ඩී.ජේ.විජේවර්ධන මහත්මිය
සහකාර කොමසාරිස් (පාලන)
පී.එස්.ඩබ්.හේවගේ මිය
නීති නිළධාරි